ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: DEFINITIES

Dabba Dinner: gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden;

Wederpartij: degene die door ondertekening van een overeenkomst of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard;

Overeenkomst: iedere wilsovereenstemming tussen Dabba dinner en Wederpartij gericht op het leveren van maaltijden (producten);

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts -of beroepsactiviteit;

Schriftelijk(e): per e-mail, per fax, per post of via een fysiek document;

Derde(n): personen die niet bij de overeenkomst betrokken zijn;

Dabba: een roestvrije stalen verpakking.

Artikel 2: IDENTITEIT

Naam bedrijf: Dabba Dinner VOF
Straatnaam en nummer: Willemsweg 41
Postcode en vestigingsplaats: 6531DB Nijmegen
KvK nummer: 78134005

Artikel 3: ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dabba Dinner en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Dabba Dinner en Wederpartij. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Dabba Dinner voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Dabba Dinner zijn in te zien.
Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen.
Dabba Dinner is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen.

Artikel 4: AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Dabba Dinner gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen of afbeeldingen binden Dabba Dinner niet.

Artikel 5: DE OVEREENKOMST

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
 3. Dabba Dinner behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Dabba Dinner weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.
 4. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dabba Dinner onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 6: HERROEPINGSRECHT

 1. De Wederpartij die handelt als consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken, na:
  1. Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. Dit herroepingsrecht vervalt wanneer de uitvoering van de dienst, met instemming van de consument, is begonnen voor het einde van deze bedenktijd;
  2. Bij consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde, die niet de vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.
 2. De vers gemaakte maaltijden van Dabba Dinner hebben een beperkte houdbaarheid en kunnen daarom niet geretourneerd worden. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief, mits het geleverde beantwoordt aan de overeenkomst.
 3. Indien een Wederpartij die handelt als Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht moet Wederpartij zorg dragen voor retourneren van het product.
 4. Het herroepingsrecht is altijd uitgesloten indien Wederpartij geen Consument is.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

De volgende acht leden zijn van toepassing indien Wederpartij een Consument is:

 1. De totale aansprakelijkheid van Dabba Dinner is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal een bedrag van €1000,- (duizend) exclusief btw.
 2. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Dabba Dinner uit te keren bedrag.
 3. Dabba Dinner is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat Wederpartij heeft nagelaten zijn of haar allergieën aan Dabba Dinner bekend te maken.
 4. Dabba Dinner is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat Wederpartij heeft nagelaten de allergie waarschuwingen te lezen of te handelen naar deze uitdrukkelijke waarschuwingen door Dabba Dinner.
 5. Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Dabba Dinner voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dabba Dinner.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Dabba Dinner meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Dabba Dinner vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Dabba Dinner is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 8. Wederpartij vrijwaart Dabba Dinner voor elke aanspraak van Derden.

In geval Wederpartij handelt in uitoefening van beroep of bedrijf zijn de volgende leden van toepassing:

 1. Dabba Dinner is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Dabba Dinner voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dabba Dinner.
 2. Dabba Dinner is niet aansprakelijk voor directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Dabba Dinner voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Dabba Dinner.
 3. Indien Dabba Dinner toch aansprakelijk is voor directe schade zal de totale aansprakelijkheid van Dabba Dinner beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal een bedrag van €1000,- (duizend) exclusief btw.
 4. Dabba Dinner is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat Wederpartij heeft nagelaten allergieën aan Dabba Dinner bekend te maken.
 5. Dabba Dinner is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is doordat Wederpartij heeft nagelaten de allergie waarschuwingen te lezen of te handelen naar deze uitdrukkelijke waarschuwingen door Dabba Dinner.
 6. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Dabba Dinner uitkeert.
 7. Onder directe schade wordt verstaan:
  1. Redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Dabba Dinner aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;
  2. Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze voorwaarden.
 8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Dabba Dinner meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Dabba Dinner vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 9. Dabba Dinner is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 10. Wederpartij vrijwaart Dabba Dinner voor elke aanspraak van Derden.

Artikel 8: OVERMACHT

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Dabba Dinner in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Dabba Dinner kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Dabba Dinner onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wederpartij kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend hinder van de bezorger door verkeersongevallen, hinder van de bezorger door complicaties met zijn vervoersmiddel, wanprestaties van toeleveranciers en ziekte van werknemers.
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Dabba Dinner niet aan zijn verplichtingen jegens Wederpartij kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort zolang Dabba Dinner niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 9: KLACHTEN

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen twee maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Dabba Dinner terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur.
 2. De Wederpartij dient Dabba Dinner in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Dabba Dinner gemeld, wordt het product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.

Artikel 10: OVERDRACHT

 1. Rechten van een partij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 2. Deze bepaling is geldig totdat dit niet meer rechtens toelaatbaar is.

Artikel 11: STATIEGELD en eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde Dabba gaat eerst op Wederpartij over door het verstrijken van een periode van 6 (zes) weken. Binnen deze periode is Wederpartij gerechtigd de Dabba in te leveren bij Dabba Dinner tegen een terugbetaling van de borg. Deze voorwaarde gaat in vanuit ieder meest recente bestelling.
 2. De borg van een Dabba bedraagt 5 (vijf) euro en wordt eenmalig betaald bij het bestellen van de eerste maaltijd. In het vervolg wordt de Dabba bij het bestellen van een nieuwe maaltijd omgeruild voor een nieuw exemplaar.
 3. Er wordt nooit meer geld uitgekeerd bij het inleveren van Dabba’s dan moet worden betaald voor de maaltijd. Extra Dabba’s kunnen op een ander moment worden ingeleverd op de locatie waar Dabba Dinner zijn maaltijden bereidt.
 4. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op andere wijze te bezwaren.
 5. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Dabba Dinner zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 12: INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Dabba Dinner zal te allen tijde eigenaar blijven van alle aan Dabba Dinner toekomende intellectuele of industriële eigendomsrechten die reeds bestonden voor aanvang van de Overeenkomst, behalve als de Overeenkomst een overdracht van intellectuele of industriële eigendomsrechten inhoudt.

Artikel 13: TOEPASSELIJK RECHT EN DEPONERING

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 14: SURVIVAL

 1. De bepalingen uit de algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 12 (Intellectueel eigendom), artikel 13 (Toepasselijk recht), artikel 7 (Aansprakelijkheid) en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 15: Wijziging Algemene VOORWAARDEN

 1. Dabba Dinner is altijd gerechtigd de algemene voorwaarden die op de Overeenkomst van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.
 2. Deze wijziging treedt 1 (één) maand na bekendmaking aan Wederpartij in werking op de Overeenkomst.
Hand cutout try01
nl_NL

MENU